UNCONTROLLED DENOMINATIONS at DELFINA FOUNDATION, LONDON

January 21, 2014

http://delfinafoundation.com/whats-on/workshop-and-tasting-uncontrolled-denominations/

ravioli_tosco_cinesi___Leone_Contini_Gallery

To complement the exhibition and residencies that form part of The Politics of Food, Delfina Foundation hosts Uncontrolled Denominations with guest artist Leone Contini.

Wednesday, 22 January 2014
Venue:  Delfina Foundation 

16:00 – Dumpling-making workshop
19:00 – Performance-lecture, tea, conversation, and dumpling tasting

Guest artist Leone Contini makes art that plumbs the ironies and predicaments of Prato, Tuscany — one of the most stereotyped environs in contemporary Europe — where one-fifth of the population are factory workers from Zhejiang, China. These Chinese migrants have transformed local agriculture amid precarious conditions, de-controlling — and revitalizing — the idea of Tuscany. Contini will present recent work on displacement, transcultural horticulture, and imagining communities, as well as emblematic foodstuffs: Carmignano Jiaozi, an Italian ravioli with Chinese fillings, Hundred Flowers Tea, a Florentine Maoist concoction from the 1960s, andPang Da Hai, a restorative tea favored by Zhejiangese in Prato.  Discussant: Michael C. Vazquez.

Suggested donation towards workshop: £10
Suggested donation towards lecture & tasting: £5
Both activities:  £12 

RSVP at guestlist@delfinafoundation.com to reserve your place and for payment details.

Foreign Body – Antena

June 14, 2013
Invitation-Foreign-Body-Contini
microgallery_Leone Contini_INV_ENG microgallery_Leone Contini_INV_SHQ
*please scroll down for English version
Tirana Art Lab – Qendër për Artin Bashkëkohor dhe microgallery prezantojnë:
E shtunë, 15 Qershor 2013, ora 19
Tirana Art Lab – Qëndra për Artin Bashkëkohor
Leone Contini
Prezantim/Performancë
Trup i Huaj
E shtunë, 15 Qershor 2013, ora 19
microgallery
Leone Contini
Mikroekspozitë
Trup i Huaj – Antena
Adresa:
“Logu I Shkëndijës”
Rr. Frosina Plaku, Nr. 31, Tirana
(Mes Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Hotel Mondial)
Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në hapjen e Prezantimit/Performancës dhe mikroekspozitësTrup i Huaj – Antena i Leone Continit, artisti i parë në residencë për vitin 2013 i Tirana Art Lab. Mes Prillit dhe Qershorit 2013, ai ka zhvilluar një kërkim artistik në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Idea lindi në momentin kur artisti gjeti një hartë të vjetër e cila i përkiste periudhës kur Shqipëria ishte nën pushtimin Italian.  Harta i përkiste gjyshit të tij i cili ishte caktuar në Ballkan gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në harte ishin shenjuar nëpërmjet vijave dhe pikave, qytete dhe vende që vinin në dukje një pushtim apo një tentative kontrolli. Sot, çdo pikë në atë hartë është një zbrazëti, jehonë e një harrese personale dhe kolektive: harta është një trup i huaj për të shkuarën familjare të artistit, gjithashtu edhe për Italinë e sotme e cila e ka çrrënjosur të shkuarën e saj kolonialiste nga memoria kolektive.
Trup i Huaj – Antena, Prezantim/Performimi dhe mikroekspizita mund të konsiderohen si një orvatje për të rigjurmuar ato shtigje lufte, nën një perspektivë tjetër: Contini e shndërron hartën nga një vegël kontrolli dhe pushteti, në një platformë për të ndrequr marrëdhëniet; qëllimi i tij nuk ishte të deshifronte linjat dhe pikat, kjo do të ishte detyra e një historiani. Ai u mundua ti riplotësonte ato mes bashkëveprimit me njerëzit e këtyre vendeve. Përtej korrektesës dhe përpikmërisë së udhëtimeve, duke i qëndruar sa më besnik hartës origjinale, ai krijoji nje arkiv shumë subjektiv, i përbërë prej materialeve audio-vizuale dhe tekste të cilat i përcolli në formën e një blogu të titulluar Harta e Thesarit – La mappa del Tesoro: http://hartaethesarit.wordpress.com/
Ky proces kulmon me Prezantimin/Perfomancën, një mënyrë me anë të të cilës artisti ka përzgjedhur ta paraqesë praktikën e tij në përfundim të rezidencës dhe gjithashtu të kërkimit të tij. Mund të themi se përfundimet më të frytshme të praktikës së Continit janë kerkimet në vetvete, dokumentimi nëpërmjet blogut, duke e zhvendosur fokusin nga krijimi i objekteve konkrete, në krijimin e marrëdhënieve sociale. Prezantimi/Performanca, një praktikë artistike ndër më të preferuarat këto vitet e fundit, ofron një medium të përshtatshëm për vet-reflektim të artistit, diskutim, performanc dhe ndërveprim me publikun.
Një tjetër tematikë mjaft e rëndësishme e kërkimit në terrenin Shqiptar lidhet me ndërtimin e antenave gjate periudhës së komunizmit, kryesisht për të arritur valët e stacioneve Italiane. Gjatë rezidencës së tij, Contini i ka kërkuar njerëzve të ndryshëm të vizatonin antenat të cilat ndërtoheshin nga ato vetë, dhe me to ka krijuar një varg të gjatë tipologjishë të cilat i pëgjigjeshin nevojave të caktuara: në bazë të materialeve të disponueshme dhe gjithashtu të cilësive gjeografike të secilit rajon, vala elektromagnetike ndikohej nga morfologjia, koha, etj.
Duke u nisur edhe nga interesi personal i antenave të ndërtuara vetë, Contini zhvilloi punën Trup i Huaj – Antena, një ndërhyrje e cila do të ekspozohet brenda microgallerys, një projekt hibrid Italo-Shqiptar me bazë në Tiranë. Projekti Trup i Huaj – Antena, Mikroekspozita, i përgjigjet dhe në të njëjtën kohë e sfidon statusin e microgalellerys duke e lidhur këte hapsirë të vogel dhe intime, me hapsirën e gjerë dhe reale. Por Trup i Huaj – Antena, gjithashtu do ta zbrazë pajisjen antenë nga kuptimi i mëparshëm duke e kthyer këtë vegël, nga një sinjal-marrëse pasive prej ndonjë vendi të padukshm, në një medium të ndjeshëm dhe të afte të krijojë mardhënje.
Projekti u bë i mundur falë bursës NCTM E L’ARTE artist në rezidencë
Për më shumë informacion mbi artistin www.leonecontini.wordpress.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tirana Art Lab – Center for Contemporary Art and microgallery present:
Saturday 15 June 2013 – 7 p.m 
Tirana Art Lab – Center for Contemporary Art 
Leone Contini
Lecture Performance
Foreign Body 
Saturday 15 June 2013 – 7 p.m 
microgallery
Leone Contini
microexhibition
Foreign Body – Antena
Address:
“Logu i Shkëndijës”
Rr. Frosina Plaku, Nr. 31, Tiranë
(Between Fakulteti i Inxhineris së Ndërtimit and Hotel Mondial)
We are happy to invite you to the opening of Foreign Body – Antena, Lecture Performance and microexhibition of Leone Contini, the first artist in residency for 2013 at Tirana Art Lab. Between April – June 2013 he was conducting an artistic research in different cities of Albania. The project idea flourished when the artist found an old map of Albania under the Italian occupation. The map belonged to his grandfather who was stationed in the Balkans during WWII. The map marked cities and places with lines and dots, evidencing an invasion, an attempt of control and domination. Today each dot is a void, echoing both a personal and collective amnesia: the map is a “foreign body” for both, the artist’s personal family past as well as for contemporary Italy that has removed its imperialist past from the collective awareness.
Foreign Body – Antena, Lecture Performance and microexhibition can be considered as an attempt to retrace those warpaths from a different perspective: Contini turns the map from a tool of control into a platform to sew relations; his intention was in fact not to decode the dots-voids – this would be the duty of a historian -, but to re-fill them through interaction with people. Out of this meticulous net of journeys – being as much as possible loyal to the original map – he created an audio-visual-textual and very subjective archive and shared it in the form of a blog titled Harta e Thesarit – La mappa del tesoro, http://hartaethesarit.wordpress.com/
This work process culminates with the Lecture Performance, a format that the artist has chosen to present his practice at the end of the residency and of his research. We can say that the real outcome of Contini’s practice is the research itself and the documentation through the blog, shifting the focus from creation of objects to creation of social relationships. Lecture Performance, a brightly used artistic expression in the last few years, offers the appropriate format for the artist’s self-reflection, discussion, performance and interaction with the public.
Another big subject in Contini’s fieldwork research in Albania relates to homemade aerials built during the communist time, mainly used to reach the Italian TV signal. During his residency, Leone asked people to draw for him their most familiar handmade aerial and collected a wide range of models, this variety answering very different needs: in relation to the materials available and to the geographic specificity of each region – the electro magnetic flow being affected by morphology, weather etc.
Driven by his interest in self-made aerials, Contini developed the work Foreign Body – Antena: an intervention that will be hosted by microgallery, a hybrid Italian-Albanian art project based in Tirana. The project Foreign Body – Antena, microexhibition is answering and at the same time challenging the microgallery “statute”, by connecting this small and intimate space to the vast realm of the real. But Antena will subvert the aerial device too, by turning this tool, conceived to passively receive signals from some invisible elsewhere up there on the air, into a hearty, field-feeler and relational medium.
This project was made possible by nctm e l’arte: Artists-in-residence
More information about the artist www.leonecontini.wordpress.com

HARTA E THESARIT – LA MAPPA DEL TESORO

May 2, 2013

Ritrovo in soffitta una mappa dell’Albania sotto occupazione italiana. Alcune località sono evidenziate a matita, un pugno di villaggi con epicentro Tirana. Suppongo che la mappa appartenesse a mio nonno che, durante la seconda guerra mondiale, fu di stanza nei Balcani. I villaggi marcati sono frammenti indecifrabili che emergono da un’amnesia: I suoi ricordi della guerra erano lacunosi, con vere e proprie zone d’ombra, soprattutto dopo il ‘42. Ma non sono alla ricerca di verità storiche, le tracce sulla mappa sono piuttosto il pretesto per andare-tornare in quei luoghi e riempire i vuoti generati da una perdita di informazioni irreversibile, un invito a ripercorrere strade dimenticate, espulse dal ricordo individuale e dalla memoria collettiva. L’Italia ha rimosso dal dibattito pubblico il proprio passato coloniale, come la mia famiglia ha perduto le informazioni private relative alla mappa.

Questo progetto è stato reso possibile  dal premio NCTM e l’arte”

Il diario che terrò nelle prossime settimane:

http://hartaethesarit.wordpress.com

ALBANIE finale petit

De Aardappeleters – The Potato Eaters

May 1, 2013

tubers image finale

A very rich bio-diversity is today compressed into the narrow space of the contemporary European city, the landing point of the migration routes.
Here we can find potatoes and tubers of many forms and origins; Roots indeed, and cultural belongings, daily claimed by the immigrant communities in their culinary practices, as domestic rituals of reconnection with their origins.

The contemporary Potato Eaters are not anymore part of a single and homogeneous religious/linguistic community as it was in the anthropological landscape depicted by Van Gogh.
In my proposal this icon of Dutchness would be re-declined through a convivial action of tuber-cooking, tuber-lecturing and tuber-eating. Even the traditional Dutch potatoes should have, at some point in the past, slipped from the realm of otherness (as a foreign, American product) to the realm of familiarity.

Let it happen again with yucca, cassava, yum, yam, inhame, khamalu, tarul, taro etc.

Here some pictures of the event:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151563966326052.1073741830.806641051&type=1

IMAGINED MENU – Quanno tu mangiavi cor pensiero…*

March 31, 2013

*Da una poesia in vernacolo scritta a Cellelager da un internato italiano nel 1917-1918.

*”Quanno tu mangiavi cor pensiero…” is a quotation from a poem written in Cellelager by a prisoner from Lazio. The regional dialect seems grammatically odd in Italian, and could be translated to English as ‘When we ate with our minds’ and/or ‘When we ate thoughts’.

B98

di Leone Contini
Un progetto di Kunstverein Amsterdam con Kunstverein Milano

domenica 7 aprile 2013, H 13.00
Kunstverein 
Gerard Doustraat, 132
1073 VX Amsterdam

Il quarto evento della serie Hush Hush, organizzato per i membri del Kunstverein di Amsterdam, Milano e New York, è un “pranzo immaginato” – ma con cibo vero – ideato, organizzato e introdotto dall’artista italiano Leone Contini (1976, Firenze). Il pranzo sarà costituito da una selezione di ricette regionali raccolte in un taccuino da soldati italiani prigionieri in Germania durante la Prima Guerra Mondiale.

Nell’ottobre del 1917 avvenne la peggiore sconfitta nella storia militare italiana: la “Rotta di Caporetto”. Tra il 24 ottobre e il 19 novembre furono fatti prigionieri circa 200 mila soldati; tra questi Giosuè Fiorentino, un ufficiale siciliano al tempo diciottenne, prozio di Contini. I prigionieri furono smistati nei campi di prigionia di Germania ed Austro-Ungheria e Giosuè trascorse l’ultimo anno di guerra a Cellelager, a nord di Hannover, assieme ad altri 3000 internati italiani.

Questa piccola comunità, sconfitta e spaesata, sperimentò freddo, fame e disperazione ma, allo stesso tempo, mise in atto strategie collettive di resistenza.

Alla “sbobba” del campo, che a stento manteneva in vita i prigionieri, si contrapponeva il cibo dei ricordi, intensamente desiderato e oggetto di interminabili discussioni tra i prigionieri. La condivisione del “cibo immaginato” era forse un tentativo di elaborare la fame, riformulare questo istinto primario e ricondurre una folla di corpi affamati – e in feroce competizione tra loro per la sopravvivenza biologica – a qualcosa di simile a una comunità.

Questa convivialità – seppur virtuale – era un’azione di resistenza collettiva.

Giosuè Fiorentino trascrisse, su due taccuini rilegati a mano, le ricette raccontate dai compagni di prigionia – intimi frammenti di vita familiare, un’età dell’oro perduta. Il risultato è un vasto mosaico di cucine regionali d’inizio 900, circa 250 ricette dal Friuli alla Sicilia, come furono ricordate dai 60 compagni di baracca di Giosuè. B98, la sigla della baracca – l’unità sociale minima nella vita del campo -, divenne il titolo di uno dei due ricettari. Queste inconsapevoli scritture etnografiche raccontano un particolare segmento di cultura materiale, frutto dell’intersezione tra la “comunità concreta”, costituita dalla baracca B98, e quella più vasta “comunità immaginata” chiamata Italia.

Questa convivialità virtuale, concepita come resistenza comunitaria nell’oscurità del primo conflitto mondiale, verrà trasformata in un’azione collettiva reale, nella forma di un pranzo domenicale.

Ingresso riservato ai soci.
Per associarsi e/o prenotarsi scrivere entro il I aprile a
office(at)kunstverein.nl o ad info(at)kunstverein.it

The fourth in the Hush Hush series, organized especially for the members of Kunstverein Amsterdam, Milan and New York, is an Imaginary Lunch with real food ­– arranged, hosted and introduced by Italian artist Leone Contini (1976, Florence). The eight plus-course menu is made from a selection of regional recipes that were collected in a notebook by Italian war-prisoners in Germany during the First World War. As such, the meal is a reflection of a (historic) community and (a national) identity. Served now, 95 years later, it can also be seen to reflect our current status quo, one riddled with crises and transformed by global migration.

In late 1917, the worst military debacle in Italian history began: the infamous ‘Battle of Caporetto’. Between October 24 and November 19 countless soldiers were taken prisoner, and among them Giosuè Fiorentino, an 18 year-old Italian officer and the great uncle of Contini. From the Cellelager POW camp in northern Germany, these men who experienced displacement, despair and starvation, turned to imagined food to combat their misery. Food became an obsessive desire and an imaginary escape; it was the subject of endless discussions. Speaking about food was an attempt to turn a crowd of starving bodies into a community again, able to share memories from a previous life. In an attempt to humanize hunger, to reframe this primary instinct into a sort of – however virtual – conviviality, discussing meals also became a collective action of cultural resistance.

Giosuè Fiorentino recorded the oral recipes from his fellow prisoners – records of intimate fragments from family lives – and re-assembled them into two handmade sketchbooks, a patchwork of regional cuisine, from Friuli to Sicily. The cookbooks became an unintended ethnographic writing, picturing the cultural materiality of an ‘imagined community’ called Italy.

This action of resistance, conceived in the deep darkness of the First World War, will be turned into a real, collective action in the form of a Sunday lunch on the 7th of April.

more info here: http://kunstverein.nl/upcoming-events/

January 5, 2013

BUON 2013 http://kiwi6.com/file/bh5hr11jy3

Food/Corp: The ABC of art and food

August 9, 2012

 M.U.S.A MUSEO MULTIMEDIALE DELLA SCULTURA E DELL’ARCHITETTURA, PIETRASANTA (LU)

Un progetto ideato da Kunstverein (Milano) in Collaborazione con Lungomare Bolzano che inizia proponendo una selezione di video che dagli anni ’70 ripercorre il ruolo della gastronomia e del cibo nella pratica artistica. Con CAC TV, Beatrice Catanzaro, Gordon Matta Clark, Leone Contini, Hiwa K., Cesare Pietroiusti, Martha Rosler, Fatimah Tuggar…

COMUNICATO STAMPA

Food/Corp è un progetto collaborativo e a lungo termine che Kunstverein (Milano) in collaborazione con Lungomare di Bozen-Bolzano stanno realizzando.

Attraverso le pratiche artistiche contemporanee FOOD/CORP vuole indagare il rapporto tra cultura e cibo, ovvero:

– la cucina come una referenza del processo artistico
– la produzione del cibo e le sue forme di economie alternative
– il prodotto alimentare come strumento di affermazione individuale e identità
– la preparazione come processo creativo e conviviale
– il consumo valore culturale e simbolico
– l’ingestione come momento legato alla conoscenza
– il cibo come una strategia di auto-organizzazione e intimità

FOOD/CORP inizia la propria ricerca proponendo una selezione di video che dagli anni 70 ripercorre il ruolo della gastronomia e del cibo nella pratica artistica. Un archivio progressivo volto a tracciare una genealogia e una revisione storica che analizzi come il cibo sia stato considerato dagli artisti un mezzo di auto-sostentamento e auto-gestione, un attivatore di nuove forme di convivialità ed un modo per ripensare la grammatica dell’arte ed il rapporto con il “pubblico”.

FOOD/CORP continuerà la propria programmazione in diverse città d’Italia. Per questa prima azione sceglie la Toscana, come territorio che ha costruito la propria identità intorno al cibo e dove le modalità di produzione, preparazione e consumo del cibo, “circostanze” – per citare Roland Barthes -, hanno un valore culturale che trascende le sostanze nutritive.

LINKS
www.kunstverein.it
www.lungomare.org

Immagine: Gotton Matta Clark, Food (da Journal of Aesthetics & Protest, numero 6 Novembre 2008)

Sabato 11 agosto 2012, ore 18

MuSA Museo Multimediale della Scultura e dell’Architettura
via Giuseppe Garibaldi, 97 Pietrasanta (Lucca)

Il PROGRAMMA – si inizia alle 19:

Gordon Matta-Clark, “Food”, 1972, 43 min.

Martha Rosler, “Semiotics of the kitchen”, 1975, 6,09 min

CAC TV, “Workshow”, 2005, 25.21 min

Cesare Pietroiusti, “Mangiare denaro–Un’asta”, Milano, 2005, 2,44 min; Birmingham, 2007, 2,44 min

HIWA K, “Cooking with Mama”, 2006, video, 19 min

Beatrice Catanzaro, “Bait al Karama (Casa della Dignità)”, 2011, 1,57 min

Leone Contini, “ToscoCina”, 2011/12, 22 min

La rotta miracolosa/Čudežni zlom – ROAD MAP + DETAILS + NEWS

July 16, 2012

*please scroll down for English version

Quella che in Italia è nota come la rotta di Caporetto è chiamata in Slovenia Čudež pri Kobaridu, il miracolo di Caporetto. Queste due espressioni speculari – anche se comunemente meno utilizzata quella slovena – appaiono rivelatrici di memorie incongruenti. La Rotta Miracolosa è la paradossale fusione linguistica di due prospettive storiche apparentemente incompatibili.

Il progetto è stato sviluppato in due fasi di residenza: una prima a marzo, in cui sono state messe a fuoco tematiche e abbozzati i possibili interventi, ed una seconda a luglio, in cui gli interventi sono stati formalizzati e comunicati alla comunità locale (quella stanziale ma anche quella temporanea, costituita dai turisti) chiamata quindi ad attivarli, ma anche a metterne in discussione e negoziarne il significato.

Il 14 luglio Leone Contini e Špela Zidar hanno presentato, in un dialogo aperto tra curatore, artista e comunità locale, la propria esperienza di fieldwork ed i progetti che da tale esperienza sono scaturiti. In questa occasione è stata distribuita al pubblico una road map, strumento indispensabile per fruire/attivare i vari interventi, sparsi sui due versanti del confine italo-sloveno.
La road map è stata quindi lasciata a disposizione del pubblico del museo, per un periodo di un mese, mimetizzata tra i gadget, le cartoline e gli opuscoli informativi e di valorizzazione del patrimonio locale ad uso dei turisti.

DOWNLOAD ROAD MAP: La rotta miracolosa – Čudežni zlom

————

Di seguito la documentazione di alcuni degli interventi presenti nella road-map:

Menù immaginato – dal “Ricettario culinare” di Cellelager, Germania, 1917-1918/Namišljeni meni – Knjiga receptov iz taborišča Cellelager, Nemčija, 1917-1918, Museo di Caporetto/Kobariški muzej

Giosué, un mio prozio siciliano, fu fatto prigioniero durante la disfatta di Caporetto e attese la fine della guerra nel Lager di Celle, in Germania. Di questa esperienza rimane un ricettario, una scrittura collettiva dei compagni di prigionia, un affresco corale di ricette regionali di 95 anni fa.

Il Menù proposto è dunque ricavato da un ricettario doppiamente immaginato: immaginato nella penuria materiale della prigionia ed immaginato come insieme concettuale inclusivo, trans-regionale: il ricettario di una comunità che per la prima volta, nello spaesamento di un forzato soggiorno altrove, si percepisce come tale.

Il menù trilingue, circondato dai residuati bellici – oggetti-feticcio protetti nelle teche di vetro – è a disposizione del pubblico, direttamente fruibile, incorporabile.

Giosué, moj prastric s Sicilije, je bil ujet med bitko pri Kobaridu in dočakal konec vojne v taborišču Celle v Nemčiji. Od te izkušnje se je ohranila knjiga receptov, napisanja skupaj s tovariši v zaporu, skupek regionalnih receptov izpred 95ih let, ko je bil pojem “italijanske kuhinje” še zelo abstrakten. Knjiga receptov je namišljena v dveh točkah: v smislu materialnega pomankanja v zaporništvu in v smislu koncepta transregionalnosti skupnosti, ki v tistem času šele nastaja.

            

Passeggiata in Planina, Drežnica

Nella casa-museo di Mirko i feticci della prima guerra mondiale – una guerra industriale, importata da lontani centri di potere – coabitano con gli oggetti del folklore locale e con le conoscenze – attualissime ed intergenerazionali allo stesso tempo – legate al microcosmo naturale. Mirko è un raccoglitore “onnivoro” ed il suo interesse spazia senza soluzione di continuità dai residui bellici agli oggeti folclorici fino alle piante selvatiche: la sua pratica è una rivendicazione di appartenenza e un atto di cura che, più o meno consapevolmente, delimita un ambito di pubblico interesse: il patrimonio locale, che include pacificamente elementi apparentemente inconciliabili.                     L’azione consiste in una passeggiata nelle trincee abbandonate, con uno spostamento dell’attenzione dal patrimonio bellico/memoriale a quello presente e vivo.

L’azione è reiterabile, prenotazioni: Mirko Kurinčič +38631743023.

Mirko je ustvaril muzej, kjer so delci bomb, ki simbolizirajo industrijsko vojno, podprto s strani tujih kapitalov, postavljeni ob predmete lokalne folklore in lokalna znanja, sodobna in hkrati intergeneracijska, ki so povezana z naravnim mikrokozmosom. Mirko namreč pozna skrivne učinke zdravilnih rastlin, ki jih nabira po potrebi. Kot zbiratelj upraviči pripadnost lastnemu teritoriju in hkrati poskrbi za njegovo ohranitev. Akcija je sprehod po zapuščenem bojišču prve svetovne vojne, pri katerem bo življensko/sodobni aspekt  bolj pomemben od vojaško/spominskega.

Rezervacije: Mirko Kurinčič +38631743023.

                                                                                                         

Jugonostalgija, Žaga (Slovenia)

La proprietaria di un piccolo bar sulla strada che da Caporetto porta a Bovec possiede una ricca collezione di cimeli titini: poster, quadri, accendini, statuette, fotografie.

Il bar sarà temporaneamente allestito come museo della jugo-nostalgia.

Lastnica majhnega bara ob cesti, ki vodi od Kobarida do Bovca ima bogato zbirko spominkov Tita: plakatov, slik, vžigalnikov, figuric itd. V baru bo začasno na ogled muzej jugonostalgije.

NEWS: In seguito all’intensa partecipazione nel bar di Zaga verra’ organizzata la Jugo-festa anche nelle prossime due domeniche. Druze Tito mi ti se kunemo.

Točka 6 na zemljevidu: Zaradi velikega zanimanja bo v baru Lunca, Žaga Jugo-žur vsako nedeljo. Druže Tito mi ti se kunemo!

  

La moschea invisibile/Nevidna mošeja, Log pod Mangartom

La moschea qui costruita dai soldati bosniaci non sopravvisse alla fine della guerra: abbandonata, cadde rapidamente in rovina. Poco lontano, in un cimitero militare, lapidi musulmane coabitano con le croci dei compagni cristiani. Cittadini dell’Impero.

Un segno effimero rende visibile il punto in cui sorgeva la moschea, luogo di conforto nel disorientamento della prima linea.

96 anni dopo molti bosniaci vivono in Slovenia, tra questi la moltitudine invisibile dei “cancellati”, ex connazionali imporvvisamente divenuti stranieri durante il processo di dissoluzione della Jugoslavia.

Mošeja, ki so jo tu zgradili bosanski vojaki ni preživela konca vojne in je kmalu razpadla. Nedaleč stran, muslimanski nagrobniki sobivajo ob krščanskih križih. Lokacija, kjer je mošeja stala, bo označena. Tako bo ponovno mogoče stati na mestu vojaškega sinkretizma.

 

če bomba bo kaškala, Purgessimo (Italia, Slavia Veneta)

Un caserma abbandonata – durante la guerra in Jugoslavia qui furono alloggiati profughi bosniaci – ed una frase nel dialetto ibrido italo-sloveno, tipico del confine: “če bomba bo kaškala bomo tutti morili”,“Se cadrà la bomba moriremo tutti”. Si tratta di un proverbio popolare, un monito sui rischi della guerra, concepita in lontani centri di potere ma che esplica il suo potenziale distruttivo su chi abita il confine, indipendentemente dalle affiliazioni nazionali. La scelta di questa inquietante location attualizza un’antica saggezza.

Zapuščena vojašnica – med vojno v nekdanji Jugoslaviji so bili tu nastanjeni begunci iz Bosne. Prisoten je izrek v hibridnem, slovensko-italijanskem, tipično obmejnem narečju: “Če bomba bo kaškala, bomo tutti morili”, “Če bomba pade, bomo vsi mrtvi”. Gre za pregovor in jasno opozorilo o nevarnostih vojne, zasnovane v oddaljenih centrih moči, ki pa svoj uničujoči potencial prikaže na koži lokalnega prebivalstva ne glede na narodnost. Izbira tako boleče lokacije posodobi to staro obliko ljudske modrosti.

NEWS: Če bomba bo kaškala non è più visibile nella sua forma originaria. Pur trattandosi di un messaggio di pace – o forse proprio per questo – la scritta è stata fuoriosamente raschiata via.

   

Balkan Baroque, Kobarid

L’ortolano di Caporetto ha frutta dolcissima e burek squisito. I suoi trionfi vegetali – vere e proprie sculture effimere di frutta e verdura – sono parte di un patrimonio in divenire, che a suo parere è europeo prima che balcanico. Forse dovrei cambiare il titolo.

Zgodba prodajalca sadja in zelenjave govori o večkratni pripadnosti. Sadna zmagoslavja – njegove sadne skulpture – so prav tako del dediščine, ki jo on bolj kot bakansko, dojema kot evropsko. Njegov burek pa je najboljši v okolici.

 

Traslitterazioni/Prečrkovanje, Savogna

Laurencig Giovanni, Loszach Antonio, Marchig Andrea… I cognomi incisi sul memoriale ai caduti della grande guerra sono sloveni ma, a causa delle politiche di assimilazione, sono stati scritti secondo le regole fonetiche dell’italiano. Se la traslitterazione fosse stata fedele alla pronuncia reale i cognomi potrebbero oggi essere ipoteticamente ri-slovenizzati come Lavrenčig, Ložač, Markig. Tuttavia sono pronunciati localmente come se fossero scritti Lavrenčič, Ložak, Markič. Nel processo di assimilazione i nomi sono stati infatti alterati oltre che traslitterati. L’italianizzazione non ha però alterato il registro fonetico orale ad uso interno della comunità.

Giovanni Laurencig, Antonio Loszach, Andrea Marchig. Slovenski priimki na memorialu so, zaradi italianizacije v času fašizma, napisani po  italijanskih fonetičnih pravilih.  Če bi bilo prečrkovanje izvedeno po fonetičnih pravilih, bi se imena poslovenila: Lavrenčig, Ložač, Markig. Vendar pa se imena izgovarjajo Lavrenčič, Ložak, Markič. Lahko torej sklepamo, da italianizacija ni temeljila le na spremembi zapisa, ampak tudi na spremembi izgovorjave, čeprav ji očitno ni povsem uspelo, da bi le-to spremenila.

Principali fferenze fonetiche tra italiano e sloveno/Fonetične razlike med Italijanščino in Slovenščino:

la c [ʦ] – zz in pizza; la č [ʧ] – c in cena ; la s [s] – s in sole; la š [ʃ] – sci in sciabola; la z [z] – s in rosa; la ž [ʒ] – j del francese je; la g [ɡ] – g in lega; la j [j] – i in aia; la k [k] si – c in casa (ke = che)

*English version

La rotta miracolosa/Čudežni zlom can be translated as The Miraculous Defeat.

The project took place in various locations across the Italian-Slovenian border, in summer 2012
The WWI battle known in Italy as “La rotta di Caporetto” (the defeat of Caporetto) is known in Slovenia as “Čudež pri Kobaridu” (the miracle of Kobarid). The name of the location is different and, moreover, the content itself is specular. This incongruent knowledge is part of our background, since the childhood; Such an incongruity shows how identity is embodied trough education, national edification and language, and how power structures are naturalized.

I’ve merged the two expressions into a new one: “The miraculous defeat” – the title of the project.
The whole project consists in 13 trans-border sub-interventions, an attempt to redefine the terms of the conflict across the Italian-Slovenian border.
The sub-interventions were marked on a road-map, available at the Kobariski Museum or downloadable from the web.
a few sub-intervention:

A walk on the mountain (SLO) I intervened on an already existing format, a war-tourism voyeuristic walk in the WWI trenches, by asking a local guide to lecture the audience about natural microcosm instead of war. As a result: the paradoxical merging of global-industrial-modernist war fetishes and fragments of the local natural- folkloric knowledge;

Imagined menu (SLO) Recipes from a cookbook written by Italian war prisoners in 1917, in CelleLager, Germany; A defeated, exiled and starving community was imagining food as a common patrimony, using the Italian language for the first time. I translated the menu in English, Slovenian and German and shared it with the visitors of Kobarid war museum;

Jugonostalgija (SLO) A bleak bar was turned into the museum of nostalgia: Yugo-fetishes, old magazines and WWII partisan songs from the neighborhood. Bratsvo i Jedinstvo, Brotherhood and Unity!

Če bomba (IT) “Če bomba bo kaškala bomo tutti morili” is a proverb in the hybrid Italian-Slovenian trans- border dialect; it could be translated as “When the bomb will be dropped we will all die”, a very wise sentence. I printed it on paper and affix it on a former Bosnian refugee camp from the 90ies. It was angrily destroyed few hours later;

The invisible mosque (SLO) During WWI the Bosnian soldiers built a Mosque, later destroyed during the Italian occupation. Nowadays many Bosnians, which moved in Slovenia during the Yugoslav era, have lost their citizenship and their civil rights when the federation fell apart. They are called izbrisani, the erased, and they are living as if they were invisible since 20 years. I just marked were the Mosque was;

Transliterations (IT) A WWI war monument on the Italian side of the border is unwittingly showing the evidence of a denied drama: the victims were Italian citizens but Slovenian speakers and their name was forcedly Italianized. This violence is forever engraved in the marble plaque.
My attempt to retrace the original name of the victims is the occasion to lecture the Italian audience about Slovenian phonetic rules.

download the road-map here:

https://leonecontini.files.wordpress.com/2012/07/la-rotta-miracolosa-c48dudec5beni-zlom.pdf

 

La rotta miracolosa/Čudežni zlom, 14.7. 2012, 19:30, Caporetto/Kobarid

July 13, 2012
 _______________________________________________________________________
LA ROTTA MIRACOLOSA
Un progetto di Leone Contini, a cura di Špela Zidar
14.07. – 10.08.2012
Caporetto, Alto Isontino, Slavia Veneta, Resia
Presentazione progetto | 14 Luglio, ore 19:30, Museo di Caporetto, Gregorčičeva 10, Kobarid, Slovenia
Il progetto La Rotta Miracolosa si origina da una chiaccherata tra l’artista Leone Contini e Špela Zidar, curatrice slovena residente in Italia. La conversazione approda rapidamente ad un’incongruenza: quella che in Italia è nota come la rotta di Caporetto è chiamata in Slovenia Čudež pri Kobaridu, il miracolo di Caporetto. Queste due espressioni speculari – anche se comunemente meno utilizzata quella slovena – appaiono rivelatrici di una memoria conflittuale.
La Rotta Miracolosa è quindi la paradossale fusione linguistica di due prospettive storiche apparentemente incompatibili.
Il 14 luglio Leone Contini e Špela Zidar presenteranno, in un dialogo aperto tra curatore, artista e pubblico, la propria esperienza di fieldwork, i progetti che da tale esperienza sono scaturiti e le modalità con cui saranno “attivati” dalla road map.
Nella mattina del 15 luglio verrà attivata la prima “azione” della road map: una passeggiata conoscitiva sui campi di battaglia della Grande Guerra, ma con uno spostamento dell’attenzione dal patrimonio bellico/memoriale a quello vivente/contemporaneo.
Nei giorni successivi la road-map verrà distribuita nel Museo della Guerra di Caporetto: gli interventi in essa segnalati verranno attivati in modo discrezionale dal pubblico, secondo modalità e tempi soggettivi.
 _____________________________________________________________________________
ČUDEŽNI ZLOM
Projekt Leone Contini, kustosinja Špela Zidar
14.07. – 10.08.2012
Kraj Kobarid, Zgornje Posočje, Benečija, Rezija
Predstavitev projekta 14. 7. 2012 ob 19:30, Kobariški muzej, Gregorčičeva 10, Kobarid, Slovenia
Projekt Čudežni zlom je nastal ob klepetu med umetnikom Leonejem Continijem in Špelo Zidar, slovensko kustosinjo s prebivališčem v Italiji. V pogovoru hitro pride do neskladnosti: Zlom pri Kobaridu (Disfatta di Caporetto) je v Sloveniji znan kot Čudež pri Kobaridu (Miracolo di Caporetto), čeprav v Sloveniji tako zgodovinsko kot pregovorno, zaradi drugačnih političnih okoliščin, ta izraz ni tako splošno poznan kot v Italiji.
Čudežni zlom je tako paradoksalna jezikovna združitev dveh na videz nezdružljivih zgodovinskih perspektiv.
Dne 14. 7. 2012 bosta Leone Contini in Špela Zidar v odprtem dialogu med kustosom, umetnikom in občinstvom predstavila v obliki zemljevida kot končnega izdelka, izkušnje z dela na terenu in projekte, ki so tako nastali ter način njihove uresničitve.
Naslednjega dne se bo v dopoldanskem času odvijala  prva akcija: sprehod po bojišču prve svetovne vojne, pri katerem bo življensko/sodobni aspekt  bolj pomemben od vojaško/spominskega.
V naslednjih dneh bodo zemljevidi umetniških akcij na razpolago v Kobariškem muzeju. Obiskovalci bodo na njih našli še več umetniških akcij razpršenih po tem območju. Za ogled nekaterih akcije je potreben dogovor z razstavljalcem.
………………………….
COMUNICATO STAMPAcs_la_rotta_miracolosa
………………………….
Per informazioni:
………………………….
Spela Zidar
+393471840689 | +38641265455
Leone Contini
+393337089467

TRANS-ORIENT BUFFET, INC.

May 28, 2012

#1 / Under Construction Open Residency – Beirut/Milano. The residency, the opening:

http://www.undo.net/it/videofocus/1337961716

TRANS-ORIENT BUFFET, INC.

Frigoriferi Milanesi, Milan 

Suburbs of Milan, a bus just arrived from Morocco, a three days long journey; in front of it a small crowd and large plastic bags, the flavor of the homeland; informal deliverers travel back and forth between Italy, Ukraine and Moldova, via Romania; microbus packed with goods – incoming and outgoing – and caregivers.

I collected food and beverages in these liminal spaces, neglected meeting points lacking of specific features – they are not squares, nor streets – but intensely lived. However usually considered marginal, this crossroads are in fact the center of the social live for a multitude of immigrants, claiming a continuity with its origins; here are flourishing relations and vigorous micro-economies, often informal. I perceive these suburbs as a space of freedom and reconnection.

The Trans-Orient Buffet, Inc. is a transit of food and beverage from the immigrant informal markets to the art world. Creative elites are starving for domesticated exoticism, but they are deeply scared of “raw otherness”. The food was initially perceived as potentially harmful, polluted or septic. I performed a talk explaining that the food was homely and fresh; I also taught them what I learned by immigrants about how the food should have been processed or presented. Step by step the un-familiar turned into familiar and the people start to enjoy the meal. The food was delicious indeed.

to know more about this project: http://www.undo.net/it/videofocus/1337961716